Wednesday, December 23, 2009

PERKEMABNGAN ICT DI MALAYSIA

Perkembangan ICT
1.0 Pengenalan

Perkembangan ICT didefinisikan sebagai "proses penyampaian suatu pesan dalam bentuk lambang bermakna sebagai paduan fikiran dan perasaan berupa idea, informasi, kepercayaan, harapan, ingatan dan sebagainya.Ia dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, baik langsung atau tidak langsung.Melalui media maka hasrat dan tujuan akan tercapai samada dengan tujuan mengubah sikap, pandangan, atau perilaku seseorang" (Effendy, 1989 : 60).Dalam perspektif pengamal teknologi pendidikan, media merupakan antara bahan pengajaran dan pembelajaran yang kerap digunakan dalam aktiviti bilik darjah. Media dalam pelbagai bentuk juga telah berjaya dibuktikan melalui penyelidikan sebagai satu bahan pengajaran dan pembelajaran yang efektif dalam meningkatkan kefahaman individu yang terlibat. Media juga telah dapat dibuktikan sebagai satu alat bantu penyampain atau perhubungan yang perlu apabila berlakunya proses penyampaian dan penerimaan dalam proses berkomunikasi. Apabila merujuk kepada komunikasi media massa ,ianya akan meliputi sebagai simbol non-verbal, gambar yang digunakan untuk menyatakan fikiran atau perasaan.Dalam aspek sejarahnya komunikasi media massa banyak menggunakan gambar untuk menyampaikan sesuatu matlamat kerana waktu itu kurangnya kemampuan untuk bercerita dengan menggunakan perantaraan serta peralatan yang canggih. Pada waktu itu dan dalam keadaan tertentu gambar boleh menjadi lebih efektif daripada bahasa verbal kerana gambar ini akan menjadi lebih penting sebagai media pendidikan dan transformasi tradisi oleh jenerasi terdahulu untuk jenerasi yang akan datang. Salah satu alat media ini juga gambar menjadi perantara terpenting malahan sekarang ini dengan penggunaan teknologi digital serta visual ,ianya telah pun mengalami pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan dinamik masyarakat dan perkembangan semasa.

Dalam konteks Malaysia pernan komunikasi masssa akan lebih bersifat terbuka selain dapat mengambil kesempatan untuk mengembangkan berita dunia dengan lebih estetika yang ekspresif. Kesan kepada masyarkat sememang tidal boleh dinafikan kerana ia memberi kesan yang positif melalui penyampaian-penyampaian yang dipelbagai melalui sumber-sumber media.Ini kerana dengan perkembangan pesat teknologi maklumat dan komunikasi memberi kesan ke atas kehidupan manusia termasuklah di dalam bidang pendidikan disusuli pula Malaysia merupakan sebuah gagasan Koridor Raya Multimedia atau lebih dikenali sebagai Multimedia Super Corridor (MSC) maka ia merupakan pemangkin kepada sistem komunikasi media massa .malah didalam bidang pendidikan negara telah mengimplementasikan pendidikan maya.
Contohnya: Program Pendidikan Jarak Jauh dalam talian yang dilaksanakan oleh beberapa buah Institut Pengajian Tinggi tempatan merupakan sebahagian daripada tahap awal pendidikan maya di negara ini. Kemahiran komunikasi massa adalah salah satu kemahiran utama dalam pengajaran dan pembelajaran . Ianya bermula dari menentukan bahan yang optimum hingga ke pemerolehan maklumat dan seterusnya untuk memproses maklumat.Dengan wujudnya ledakan maklumat, pelajar harus mahir dalam pemerolehan maklumat secara efektif dan efisen. Seterusnya bahan yang diperolehi perlu diproses supaya lebih mudah difahami. Ini kerana proses komunikasi massa dilakukan dengan menggunakan kaedah-kaedah tertentu.Dalam melaksanakan konteks ini individu akan sentiasa dikehendaki mengintegrasikan kemahiran - kemahiran generik seperti kemahiran belajar, kemahiran berfikir kreatif dan kritis, kemahiran teknologi maklumat dan kemahiran mentaksir dan menilai, supaya dikuasai oleh pelajar. Bagi mengendalikan pembelajaran berpusatkan pelajar dan berdaya fikir guru perlu menggunakan teknik-teknik pengurusan pembelajaran yang sesuai. Lain-lain prinsip pengajaran dan pembelajaran perlu diambil kira bagi memastikan pencapaian matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Melalui kemahiran belajar dari segi konsepnya merangkumi pengertian yang begitu luas. Kemahiran berkomunikasi adalah merujuk kepada proses pendemokrasian pendidikan yang merangkumi program meningkat pengetahuan, kemahiran dan kompetensi .
2.0 Perkembangan ICT di Malaysia

Sejak 1997 pemerintah Malaysia telah membangun infrastruktur ICT dengan investasi sebesar RM556,22 juta atau setara dengan US$150,33 juta. Penkembangan ICT ini meliputi pemanfaatan web dan e-mail, jaringan Local Area Network (LAN), Wide Area Network (WAN) serta sistem menjana dokumen pemerintahan. Selanjutnya pada 2000 Malaysia menginvestasikan US$154,3 juta untuk mengembangkan lebih jauh konfigurasi sistem ICT yang telah ada dengan mengoptimalkan akses Internet. dan dana sebesar US$174,32 juta untuk membuat instalasi jaringan yang mengintegrasikan seluruh sistem dan aplikasi pemerintahan, serta pengembangan portal web. Itu dilakukan pada 2001. Berbagai konsep pembangunan seperti e-government, e-procurement, e-learning dan e-commerce diperkenalkan.

Pengguna Internet di negara ini hingga akhir Desember tahun lalu telah mencapai 8.7 juta orang, atau 34% dari total penduduk yang berjumlah 25.6 juta orang. Pada awal 1996, Malaysia, termasuk dalam salah satu negara yang cepat dalam memulihkan keadaan perekonomiannya.

Yang menariknya Malaysia dapat memanfaatkan telekomunikasi dan teknologi informasi sebagai pendukung dalam pemulihan ekonomi. Bahkan saat ini ICT sudah menjadi program printis dalam pembangunan nasional di Malaysia.

Secara dasarnya terdapat tujuh projek yang mendasari pembangunan ICT di Malaysia, yang meliputi Government Office Environment (GOE), Human Resources Management Information System (HRMIS), e-services, e-government dan Public Management Security (PMS). Keseluruhan infrastruktur ICT di Malaysia berbasis open source dengan total investasi mencapai US$31.199.023,784.

Adzman Musa, Director ICT Security Division Malaysian Administrative Modernization and Management Planning Unit, Prime Minister’s Department of Malaysia, mengatakan pembangunan ICT di Malaysia difokuskan pada 25 kementerian federal, 180 departemen federal, 347 departemen negara bahagian dan 148 pemerintah daerah.

Muhammad Fauzi Ismail, Business Development Director Scan Associates SDN BHD—penyedia layanan sistem keamanan pemerintah Malaysia-- mengatakan belanja IT pemerintah Malaysia mencapai US$540,5 juta setiap tahun.

Namun demikian, pembangunan ICT yang begitu signifikan di Malaysia juga menghadapi masalah dari aspek keamanan, terutama pada infrastruktur seperti polis, Kewangan dan Bahagian Pertahanan.

Pengimplementasian sistem keamanan dalam SOC, menurut Adzman, bertujuan melindungi aplikasi e-government pada lembaga pemerintah yang dianggap kritis dan rentan terhadap serangan kejahatan dunia maya. Selain itu, tambah Adzman, peningkatan hacking, serangan virus dan bentuk Denial of Service (DDoS), juga menyebabkan semakin pentingnya implementasi sistem keamanan pada jaringan ICT di pemerintahan.

Untuk membangun SOC, kata Adzman, Malaysia lebih dulu menyusun managment keamanan ICT yang terdiri dari managment perlindungan, infrastruktur, dan kemampuan.

3.0 Impaknya ICT keatas Masyarakat di Malaysia
Kesan fenomena terhadap perkembangan ICT menjadi lebih senonim lagi kepada komunikasi antara perseorangan kerana ia lebih merujuk kepada seseorang ini akan bergaul, berinteraksi bersama rakan sebaya dan disinilah mereka membina pelbagai kemahiran seperti kemahiran bersosial. Mereka akan belajar menyesuaikan diri dengan rakan-rakan supaya ia diterima baik oleh ahli-ahli dalam kumpulan mereka. Pada peringakat ini ia akan membentuk kumpulan bersama-sama.Disni peranan komunikasi secara tidak langsung digunakan untuk berhubung diantara satu sama lain.Kesan kemahiran komunikasi perseorangan ini akan membawa individu tersebut lebih menguasai pernannya samada dalam kumpulan atau perseorangan kerana mesej yanh disampaikan itu akan lebih baik.Jika ia seorang pendiam maka individu itu akan merasa rendah diri. Peranan media disini amat kuat kerana ia boleh mempengaruhi setiap individu
a. Dalam membincangkan fenomena perkembangan ICT semua individu itu mempunyai kebolehan semulajadi untuk berkomunikasi dan menyampaikan idea secara spontan terutamanya diantara individu atau di hadapan khalayak.Perbezaannya hanyalah samada maklumat yang disampaikan itu boleh meyakinkan atau sebaliknya.Seni komunikasi yang baik ialah kunci kepada persembahan maklumat yang berkesan. Komunikasi ialah satu seni (art). Sebagaimana seseorang memiliki kemahiran di dalam seni peperangan, melukis, khat malah sukan dan sebagainya.Apabila seseorang itu mempunyai komunikasi yang baik maka ia mempunyai kebolehan dalam menguasai penyampaian dan mendapat maklumat yang diperlukannya. Oleh itu komunikasi boleh dianggap art of speaking. Seni inilah yang perlu di up-date kan dari masa ke semasa sesuai dengan tuntutan zaman dalam diri seseorang.
b. Gambaran yang paling baik tentang fenomena perkembangan ICT apabila dilihat kesannya kepada masyarakat secara keseluruhannya.Ini berlaku kerana bidang ini adalah merupakan perkongsian maklumat antara pihak sumber dengan pihak penerima.Sumber disini merujuk kepada individu yang menjadi pencetus atau punca datangnya maklumat manakala penerima pila ialah seorang atau sekumpulan individu yang menjadi sasaran hantaran maklumat tadi.Dalam proses penghantaran maklumat ini, sumber memilih saluran yang difikirkan sesuai untuk membawa mesej.Komunikasi massa juga merupakan suatu proses sistematik kerana disitulah berlakunya pertukaran maklumat dengan pihak-pihak tertentu dengan berasaskan media yang sesuai.

c. Teori perkembangan ICT dalam ertikata secara ilmiahnya juga bererti proses penyampaian sesuatu maklumat atau informasi dari pengirim (komunikator/Sender) kepada penerima (komunikan/receiver) dengan menggunakan simbol-simbol atau lambang tertentu samada secara langsung ataupun tidak langsung (menggunakan media) untuk mendapatkan maklum balas atau maksud tertentu (feedback).Semasa membuat penyampaian maklumat setiap individu seharusnya dapat memahami apa yang hendak diperkatakan kepada orang lain.Kaedah dan teori penyampaian mestilah berupaya untuk dikuasai oleh pendengar supaya kesan penyampaian itu akan ditafsirkan serta mencapai tujuannya.Jikalau kaedah komunikasi kurang berkesan sudah tentulah akan berlaku ketidakfahaman dikalangan pendengar maka penyampaian itu dikatakn gagal.

Konsep teori yang dikemukakan oleh Herb Schiller tahun 1973.- Cultural imperialism theory. Teori ini berguna untuk menjelaskan bahwa bangsa Barat mendominasi media di hampir semua bahagian di dunia ini sehingga pada semua aspek serta mempunyai kekuatan pengaruh yang sangat kuat terhadap budaya dunia ketiga (negara-negara yang belum dan yang sedang membangun). Caranya adalah dengan mengganggu dan menetapkan pandangan-pandangan mereka keatas kebudayaan tempatan sehingga budaya tersebut semakin terhakis.

d. Media, khususnya media massa seperti filem, surat kabar, web dan situasi-situasi informasi dari internet, majalah dan juga novel dan seumpamanya secara umumnya diproduksi secara besar-besaran oleh orang Barat, kerana mereka mempunyai modal untuk melakukannya. Dilihat dari harganya pun sangat murah jika dibandingkan dengan media tempatan.Ini kerana masalah kekurangan modal menjadi punca utama kenapa komunikasi temapatan kurang mendapat tempat dikalangan peduduk dunia ketiga .Mereka menonton ,membaca hasil dan pandangan-pandangan budaya yang dilahirkan oleh budaya barat.Akibatnya mereka pun mudah terpengaruh maka secara langsung ataupun tidak langsung masyarakat dunia ketiga ‘membenarkan’ pandangan dan perilaku budaya barat. Masalah yang lebih teruk lagi media masssa akan menjadi lebih teruk akibat daripada fenomena tersebut kerana semakin hilang matlamat yang sebenarnya. Proses pembentukan teori komunikasi adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara terancang atau tidak terancang. Pembentukan teori komunikasi mungkin menggunakan waktu, ruang, keahlian atau sumber lain yang menghasilkan suatu hasil atau maklumat. Suatu proses mungkin dikenali oleh perubahan yang diciptakan terhadap sifat-sifat dari satu atau lebih objek di bawah pengaruhnya.Secara analisis teori ini menjelaskan konsep seperti:-
i) Melalui proses pembentukan teori perkembangan ICT ini juga akan berlaku jika sekiranya ia melibatkan proses komunikasi yang dinamik antara dua individu atau masyarakat yang berinteraksi antara satu sama lain.Proses interkasi ini adalah usaha bersama.Mereka akan mempunyai tanggungjawab ,peranan dan perlakuan yang tertentu perlu dilaksanakan. Apabila komunikasi sudah bermula, matlamat utama adalah untuk mencapai tujuan supaya mempunyai nilai teraputik.Ini semua akan bergantung kepada personaliti masing-masing dengan beberapa kemahiran sampingan. Kemahiran itu adalah seperti memerhati tingkahlaku bukan lisan,mendengar perkataan yang diucapkan, memberi tumpuan kepada soal yang hendak disampaikan.Melalui pengantar ilmu komunikasi yang pada prinsipnya ia mengutamakan kesan-kesan yang datang daripada suatu proses ICT.
Sebagai contohnya:Pembelajaran ialah proses pemerolehan maklumat dan pengetahuan,penguasaan kemahiran dan tabiat serta pembentukan sikap dan kepercayaan.Proses pembelajaran berlaku sepanjang hayat seseorang manusia.Proses pembelajaran berlaku di mana-mana tempat dan pada sebarang masa. Dalam konteks pendidikan, guru biasanya berusaha sedaya upaya mengajar supaya pelajar dapat belajar dan menguasai isi pelajaran bagi mencapai sesuatu objektif yang ditentukan.Komunikasi yang dijalankan oleh guru dalam proses pembelajaran akan membawa kepada perubahan pada seseorang .
ii) Di antara elemen-elemen yang terlibat secara lansung dalam perkembangan ICT ,ianya tidak boleh dikecualikan daripada penggunaan peralatan multimedia.Ini kerana pada waktu ini iaitu diera zaman teknologi maklumat maka peralatan yang canggih amat diperlukan untuk menjalankan proses penyampaiannya.Multimedia ini merupakan gabungan data, suara, video, audio, animasi, grafik, teks dan bunyi-bunyian yang mana gabungan elemen-elemen tersebut mampu dipaparkan melalui komputer.
Menurut Collin, Simon (1995), "….Multimedia merupakan sebuah persembahan, permainan atau aplikasi yang menggabungkan beberapa media yang berlainan. Sesebuah komputer yang boleh menggunakan klip video, rakaman suara, imej, animasi dan teks serta pula boleh mengendalikan peranti-peranti seperti perakam video, pemaincakera video, pemacu CD-ROM, synthesizer dan juga kamera video. Sekiranya program tersebut menghasilkan bunyi, video dan imej, ia disebut ssebagai multimedia, tetapi apabila program itu membolehkan pengguna mengendalikan pergerakan perisian dengan membuat pilihan yang berbeza-beza, maka ianya disebut sebagai multimedia interaktif…" Berdasarkan definisi yang diberikan di atas dapatlah disimpulkan bahawa multimedia itu adalah suatu kaedah penyebaran maklumat dan juga satu teknologi komputer yang direka bentuk khusus dengan menggabungkan bunyi, gambar-gambar pegun dan bergerak, grafik, animasi, data dan teks bersama-sama keupayaan interaktif sesebuah komputer.
iii) Melalui perkembangan ICT boleh diistilah juga sebagai kombinasi pergerakkan, warna dan suara dalam banyak perkara dapat mendramatikkan idea lebih baik dari setengah medium yang digunakan dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran.Pengalaman pembelajaran tidak lagi terbatas dalam suasana bilik darjah. Pelajar dapat mempelajari sejarah silam, menjelajahi dunia atau melawati angkasa lepas tanpa perlu menapak keluar dari bilik darjah. Media dengan ini telah dapat memberikan satu pengalaman yang berbeza yang mungkin agak sukar dinikmati sepanjang hayat. Objekitif pembelajaran kognitif, affektif, dan kemahiran motor dapat dicapai dengan menggunakan media sebagai alat mengajar atau belajar.Ia memberi kesan yang amat baik kepada individu yang terlibat terutama dalam proses pengajaran dan pembelajaran.
Contohnya : Media penyiaran bukan sahaja menjadi bahan penyampai maklumat malah sebagai satu sumber hiburan yang diterima oleh pelbagai lapisan masyarakat. Hampir setiap rumah mempunyai sekurang-kurang satu saluran media penyiaran. Ini bukan hanya terhad kepada rumah, tempat bekerja, tempat umum malah kenderaan persendirian dan umum mempunyai alat penyiaran yang semakin hari semakin canggih sehinggakan mendapat tempat kepada individu.Mereka banyak menggunakan saluran pelbagai bahan media dalam proses berkomunikasi.
Amat menarik sekali ialah saluran televisyen dan radio bukan hanya dapat ditonton di rumah malah di tempat awam sebagai satu aktiviti menunggu (lapangan terbang, bank, pejabat kerajaan, klinik, hospital, dan sebaginya). Di tambah dengan kemudahan video dan harga peralatan yang makin menurun (VHS, VCD, DVD), format media ini makin popular dewasa ini. Minat pada media ini tidak terhad kepada peringkat umur ataupun tahap pendidikan. Media ini tidak mengenal usia, latarbelakang atau pendidikan, setiap lapisan ada bahan yang sesuai untuk ditonton.
Oleh itu tidak hairanlah sekiranya komunikasi media massa merupakan satu bahan yang senang dan kerap diterima pakai dalam penyampaian maklumat. Penerimaan ini bukan saja terhad kepada pelajar tetapi golongan semua lapisan masyarakat yang memerlukannya.Penggunaan bahan ini akan lebih disenangi bagi mereka yang terlibat secara langsaung atau tidak lansung dapat menjaminkan keselesaan penggunaan bagi kedua-dua pihak.Setiap bahan yang digunakan perlulah dinilai dengan teliti agar bahan yang digunakan itu efektif dan membantu meningkatkan aktiviti penyampaian. Bahan yang dipilih perlu berjaya mencapai objektif yang telah disarankan diawal setiap penyampaian dari atribut yang terdapat pada media.


4.0 Penyesuaian perkembangan ICT di Malaysia
Beberapa kajian telah dikenalpasti bagi mangatasi masalah komunikasi media massa seperti yang dibuat oleh David Pushaw (1976), Fey (1986) dan William Littlewood (1992) telah mencadangkan beberapa strategi kaedah bagi mengatasi masalah komunikasi di kalangan masyarakat.Satu kaedah teori yang digunapakai ialah teori komunikasi yang dipolopri oleh seorang B.F Skinner (1953). Dalam pelaziman operan, peneguhan akan digunakan untuk mempastikan tingkahlaku berulang.Peneguhan adalah sesuatu yang memungkinkan sesuatu tingkahlaku itu diulang kerana ada unsur keselesaan dan kesenangan.Apabila seseorang itu (merujuk kepada pelajar atau klien) akan berkomunikasi dengan baik jika sekiranya mereka diberikan peneguhan yang positif semasa berbicara.Peneguhan yang negatif haruslah dielakkan .Dalam kaedah atau toeri ini penggunaan prinsip pelazimaan operan adalah antara teknik bagi mengubah tingkahlaku seseorang yang dinamakan teknik modifikasi tingkahlaku atau behaviour modification.
Apabila membincangkan tentang kepentingan perkembangan ICT sudah tentu ianya akan menimbulkkan masalah dalam komunikasi. Oleh itu permasalahan dalam komunikasi akan terjadi akibat daripada ketidaktentuan seseorang semasa berkomunikasi.Namun begitu terdapat juga beberapa kategori permasalahan dalam komunikasi iaitu masalah pertuturan, masalah / kecelaruan bahasa,kecelaruan suara dan masalah kelancaran.Ini terjadi akibat daripada kesan yang dialami oleh individu untuk menterjemahkan sesuatu tetapi tidak mempunyai aras kemahiran dalam komunikasi.
Masalah komunikasi juga ditakrifkan sebagai kelemahan dalam sebutan dan
penggunaan bahasa lisan di mana ianya melibatkan suara, bunyi-bunyi
pertuturan dan kelancaran (The American Speech Language - Hearing Assocation).Proses pembentukan teori komunikasi adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara terancang atau tidak terancang. Pembentukan teori komunikasi mungkin menggunakan waktu, ruang, keahlian atau sumber lain yang menghasilkan suatu hasil atau maklumat. Suatu proses mungkin dikenali oleh perubahan yang diciptakan terhadap sifat-sifat dari satu atau lebih objek di bawah pengaruhnya.
Menurut pandangan ahli kognitif, pembelajaran dan perkembangan ICT sebagai satu proses dalaman yang menghasilkan perubahan tingkahlaku yang agak kekal. Manakala aliran behavioris pula berpendapat bahawa pembelajaran ialah perubahan dalam tingkahlaku iaitu cara seseorang bertindak dalam suatu situasi. Dalam psikologi humanis komunikasi dianggap proses yang dapat membantu seseorang mencapai sempurna kendiri dan nilai individu.
Di Malaysia bidang komunikasi massa masih lagi diperingkat pembangunan.Ini kerana sebahagian besar keupayaan untuk menterjemahkan penyampaian kepada masyarakat masih lagi diperingkat sederhana.Walaupun tidak dapat dinafikan peranan komunikasi massa itu memainkan peranan yang penting bagi masyarakat namun ianya tidak disusuli dengan konsep pernerimaan oleh masyarakat secara keseluruhannya.Faktor lain kerana kurangnya kemudahan dan sikap masyarakat terhadap berita-berita yang kadang-kadang melanggar etika penerbitannya.Masih ada penyampaian yang tidak tepat dan sebagainya. Komunikasi massa menjadi masalah jika ia melibatkan bidang kajian yang perlu diselesaikan kerana sukar untuk merujuk kepada mereka yang terlibat secara langsung.Apa yang dilakukan oleh hanyalah dengan menggunakan nota atau panduan yang diberi atau melalui telefon.Antara lain kesukaran ialah:
i. Kajian yang melibatkan kajian dalam komunikasi massa adalah sukar kerana ia banyak melibatkan penggunaan teknologi maklumat berbanding secra konvensional.
ii. Keadaan sosial dan interaksi di antara pihak yang terlibat juga mendatangkan masalah kerana berada dalam situasi yang berbeza daripada persekitaran konvensional.
iii. Perlu kepada tenaga pengajar secara langsung kerana ia salah satu elemen penting dalam membuat kajian.
Menurut Rowe (1985:2) menyatakan bahawa “Every educational system must deal with three fundamental elements : the people, the methods, the plans. At the very top of this list, I have placed the teachers, because they are the key to all methods of education”.
Perkembangan ICT melalui universiti tempatan pula yang ditubuhkan dalam era teknologi telah melakukan perubahan pengendalian pada asasnya perlu mengambilkira dalam penggunaan teknologi maklumat walaupun tidak sepenuhnya. Oleh itu penggunaan teknologi maklumat melalui komunikasi massa adalah perlu.Ini kerana ia melibatkan kepakaran penggunaan teknologi maklumat.
Dalam proses komunikasi massa didapati tidak semua individu mendapat dan bersedia untuk menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Apakah sikap dan tanggapan masyarakat, bagaimanakah mereka menangani perubahan tersebut, adakah pembaharuan dapat diterima oleh masyarakat.Itulah persoalan untuk melaksanakan perubahan tersebut dan adakah mereka faham faedah yang dibawa oleh teknologi maklumat di dalam pengendalian dalam bidng komunikasi massa .Oleh kerana matlamat komunikasi ialah membantu seseorang membuat perubahan tingkahlaku yang membolehkan seseorang itu menjalankan perubahan dalam kehidupannya dengan lebih proaktif dan memuaskan.Maka masyarakat khusunya harus memahami terlebih dahulu impak sebenar kesan daripada apa yang diterima itu akan mendatangkan kesan positif atau sebaliknya.

5.0 Kesimpulan
Apabila seseorang dapat menterjemahkan maklumat dalam diri untuk pembelajaran yang bermakna maka penguasaan yang bijak mengguna komunikasi dapat memanfaatkannya ke arah mengoptimumkan proses pennyampaian supaya lebih berkesan serta lebih bermakna.Bagi membantu individu mengenalpasti matlamat, mendefinisikan hala tuju bagi individu kearah kemajuan dan kesejahteraan hidupnya maka sifat bertanggungjawab menyediakan suasana komunikasi yang menggalakkan harus dijalankan iaitu lebih individu atau masyarakat yang kreatif dan berdikari.Sumbangan kreatif dan inovatif khususnya dalam menghasilkan pakej yang memboleh individu itu mencapai objetif ke arah menjana mindanya yang positif. Malah penggunaan komunikasi media melalui teori yang dibincangkan itu maka cadangan perubahan harus dilakukan terhadap keseluruhan bagi mencapai matlamatnya ialah melalui proses revolusi pembelajaran pada peringkat asas lagi.Diantara faktor ini ialah dapat membawa individu merevolusi pemikiran dan perubahan melalui media massa berlaku keatas paradigma pemikiran .

6.0 Rujukan

1. Austin,L.A (1998) The Comunication.Pennsylvanis:Accelerated Development.
2. Brammer,H.M & Mac Donald,G.(1999) The Helping Relationship:Process and Skill.Boston: llyn and Bacon.
3. Heinich, R., Molenda, M., Russell, J. & Smaldino, S. (1999). Instructional Media and Technologies for Learning. Prentice-Hall.

4. Karthigesu, R. (1995). Dasar penyiaran Malaysia dalam Era Pascakolonial ke arah status negara maju. Siri Syarahan Perlantikan Profesor 1994/Bil 2, Universiti Sains Malaysia.

5. Newby, T., Stepich, D., Lehman, J & Russell, J. (2000). Instructional Technology for Teaching and Learning: Designing Instruction, Integrating Computers and Using Media. Prentice-Hall, Inc.

6. Razali Nor. (1997),Teknologi Pendidikan 2: Media Unjuran dan Media Elektronik. Percetakan Seasons, Sdn. Bhd.

7. Yusup Hashim. (1997). Siri Pendidikan Fajar Bakti:Media Pengajaran untuk Pendidikan dan Latihan. Fajar Bakti.

8. Yusup Hashim. (1998). Siri Pendidikan Fajar Bakti:Teknologi Pengajaran. Fajar Bakti.
9. http://segar_hasani blogspot.com

No comments:

Post a Comment